خدمات گیتا باتری
اصطلاحات فنی باتری

نگهداری باتری

C
این عبارت مخفف Capacity یا ظرفیت باتری می باشد.

نرخ شارژ C
یک باتری ماکسیمم چند برابر ظرفیت نامی خود را برای شارژ تحمل می کند

نرخ دشارژ C
یک باتری ماکسیمم چند برابر ظرفیت نامی خود را برای تخلیه تحمل می کند

DOD
Depth of Discharge
این عبارت عمق ولتاژ تخلیه باتری یا مقدار ولتاژ در حالت تخلیه را نشان می دهد

SOC
Stat Of Charge وضعیت شارژ باتری

SOH
Stat of Health وضعیت سلامت باتری

LSD
Low Self Discharge

Self Leakage
خود تخلیه گی باتری در دوره انبارداری

OCV
Open Circuit Voltage ولتاژ مدار باز باتری و یا ولتاژ بدون بار باتری

IR
Internal Resistant مقاومت داخلی باتری که به صورت AC و DC محاسبه می گردد.


  


مزایا گیتا باتری

محصولات گیتا باتری

گیتاباتری
گیتا باتری اولین موسسه تحقیقاتی باتری